Deklaracja dostępności

Białołęcki Ośrodek Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Białołęckiego Ośrodka Kultury.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-24.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • widoczny fokus,
  • wyróżnienie odnośników.

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-06. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Dorotą Mazińską: d.mazinska@bok.waw.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 667-050-100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Od przystanków autobusowych (przystanek Podwójna) do wejścia na teren, na którym znajduje się Białołęcki Ośrodek Kultury, zamontowany jest w chodniku system prowadzący. Na trasie dojścia od ogrodzenia do budynku BOK nie ma systemu prowadzącego i nie są używane kontrastowe materiały wykończeniowe ułatwiające orientację. Dojście od ogrodzenia do wejścia do budynku prowadzi częściowo przez drogi wewnętrzne i parking. Chodnik o szerokości 1,8 m pozbawiony jest progów i wysokich krawężników. Na skraju chodnika postawione są donice z krzewami. Zdarza się, że chodnik częściowo zastawiany jest parkującymi autami. Poza trasą wolną od przeszkód występują elementy małej architektury w postaci tablic edukacyjnych oraz ławek i śmietników. Poza trasą wolną od przeszkód, po lewej stronie wejścia do budynku występują miejsca do parkowania rowerów. Na trasie dojścia do budynku nie zastosowano czytelnych oznaczeń i tablic w języku symbolicznym, obrazkowym. Nie ma drogowskazów. Trasa dojścia do budynku jest dobrze oświetlona. Punkty świetlne znajdują się na wysokości, która eliminuje zjawisko olśnienia. Na froncie budynku, nad drzwiami wejściowymi zainstalowany jest duży neon z nazwą budynku oraz adresem. Wszystkie wejścia są równorzędne i pozbawione progów w drzwiach. Wszystkie wejścia są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Zastosowano maty wejściowe w postaci wycieraczek systemowych wpuszczonych w posadzkę. Zastosowano zadaszenie wejścia chroniące przed opadami atmosferycznymi. Dodatkowo obok wejścia, po prawej stronie, znajduje się zadaszona przestrzeń dla oczekujących. Obiekt posiada tablicę informującą o godzinach otwarcia. Jest czytelna dla osób z niepełnosprawnością. W pobliżu wejścia nie ma wskazówek w języku symbolicznym i obrazkowym. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku BOK znajduje się 40 miejsc parkingowych. Miejsca parkingowe zostały zbudowane częściowo na siatce ażurowej, która podczas opadów może być mokra i lekko zabłocona. Miejsce rezerwowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się na ogólnym parkingu kompleksu budynków oświatowo – kulturalnych zlokalizowanym tuż za bramą wjazdową. Do obiektu mają prawo wstępu osoby z psem przewodnikiem i psem asystującym. Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i on-line.